Bemonstering en Advisering

 

Een bodemonderzoek kan oplossing bieden bij problemen, denk aan: groeiachterstand, verkleuring of uitval van planten, storende lagen in de bodem of gewoon maatwerk in bemesting. Uiteraard kan het ook om een combinatie van factoren gaan. Het type onderzoek dat gewenst is verschilt per situatie.

 

Wij denken graag met u mee en bieden meerdere mogelijkheden:


Onderzoek naar de structuur, voeding huishouding / bodemleven


Bodemonderzoek:
Een goed gewas begint bij een gezonde bodem. De bodem is het uitgangspunt voor de groei van ieder gewas. Per gewas verschilt de behoefte aan plantvoedende stoffen. Inzicht in de (mineralen) samenstelling van de grond is dan ook belangrijk. Zo weet u of bemesting nodig is en in welke mate en in welke verhouding mest gestrooid moet worden, ook de structuur (afslipbaar, korrelgrootte e.d.) zijn van groot belang. Structuurverbeterende maatregelen maken dan ook vaak deel uit van het advies. Met de juiste diagnose kan bij aanleg renovatie of andere groenprojecten direct een goed plan van aanpak opgesteld worden.


Onderzoek:

 • geeft inzicht in de voedingstoestand in de bodem
 • geeft zekerheid t.a.v. de te geven dosering en product
 • geeft meer inzicht in de structuur en verdichting
 • resulteert in betere uitstoeling/groei van de planten

 

Onderzocht worden:

Afslibbaarheid, % Lutum, % Organische stof, % CaCO3, N, K, P, MgO, C/N verhouding, pH, CEC*


*CEC is de afkorting van Cation Exchange Capacity ofwel de kationen uitwisselcapaciteit. In gewoon Nederlands betekent het: hoeveel voedingsstoffen kunnen aan het klei-humus-complex worden gebonden. De CEC kan bezet zijn met Ca, Mg, K, Na en in mindere mate met NH4+, Al, Fe, Mn en H+. CEC geeft informatie over de capaciteit van de bodem om voedingsstoffen vast te houden en na te leveren. Tevens is de hoeveelheid en verhouding van voedingsstoffen aan het klei-humus-complex van belang voor de structuur. Voldoende calcium bij de kleiplaatjes is van groot belang voor de structuur. Bij teveel kalium of magnesium aan de klei of bij een tekort aan calcium zal een slechtere structuur van de bodem ontstaan.


Uitgebreid onderzoek:
Indien een uitgebreider onderzoek nodig is kan er ook een totale tuinscan gemaakt worden. Hierbij wordt naast het bodemmonster ook gekeken naar de structuur door het maken van een profiel en wordt er een bladmonster genomen. De kosten van de tuinscan zijn per project verschillend en zijn op basis van uren input. De tuinscan gaat een stap verder dan alleen het nemen van een grondmonster.

Algemeen advies:

 • Laat bij probleemgronden 1 x per 3 jaar een bodemonderzoek uitvoeren.
 • Bij “gewone”gronden is eenmalig bemonsteren vaak afdoende of 1 x per 5 à 10 jaar.
 • Bij grootschalige aanleg/renovatie projecten voor aanvang en na 1 jaar.


Advies (rapport) op project basis:
Bij het opstarten van een project waarbij verschillend beplantingen worden aangeplant, de bodem van structuur divers is en de voedingstoestand onbekend, dan is het verstandig om te starten met onderzoek om tijdig in het project de juiste stappen te kunnen nemen. Ook depot grond wordt, indien aanwezig, onder de loep genomen.


Drainwater en overige onderzoeken.
Tevens bestaat de mogelijkheid om drain- en bron water te onderzoeken.
Ook worden er bladanalyses gemaakt en aaltjes of mycro-organisme onderzoek uitgevoerd.
Staat wat u zoekt er niet bij? Neemt u dan contact met ons op.

 • Onderzoek water (1 : 2)
 • Bodemonderzoek grond
 • Bodemonderzoek grond + sporen 
 • Structuuronderzoek v/d grond
 • Schimmels, Nematoden onderzoek etc.

 

Brimex Innogreen Bodemonderzoek grond

Dit richt zich op de wortelzone van de grond (gazon en/of border). Het betekent dat we grondmonsters nemen van 10 tot 40 cm diepte, afhankelijk van het doel. Dit geeft inzicht in de voedingswaarde van de grond zoals: (N, P, K, Ca, S en MgO), organische stof, gehalte afslibbaar (kleideeltjes) en pH (zuurgraad). Bij het Bodemonderzoek grond + sporen worden ook sporenelementen meegenomen in de beoordeling.

Te gebruiken voor:

inzicht in voedingswaarde van de bodem, sturen op bemesting/bekalking, verhogen organische stof en/of keuze in beplanting (pH). Uiteraard is er een mogelijkheid om de uitslagen en resultaten te verwerken in een overzichtelijk adviesrapport bruikbaar voor u als vakman in de uitvoering.  

 

Brimex Innogreen bodemonderzoek uitgebreid

Het kan voorkomen dat er voor een groter project meer tijd genomen moet worden. Een goed onderzoek waarin inzicht wordt verkregen in de grondlagen en kwaliteit hiervan kan dan gewenst zijn. We maken dan een aantal handmatige boringen en nemen monsters. Dit soort onderzoeken voeren we uit op aanvraag. We overleggen met u wat de omvang is en kijken samen naar de beste invulling. Zo worden onnodige kosten voorkomen. Uiteraard bundelen we de bevindingen met een advies is een overzichtelijk rapport.

Te gebruiken voor: (naast voeding) inzicht in storende lagen, inzicht in de opbouw van grondlagen.

 

Brimex Innogreen structuuronderzoek v/d grond

Een onderzoek naar de structuur van de grond komt minder vaak voor. Het kan relevant zijn wanneer er inzicht moet zijn in de exacte granulaire samenstelling. Daarbij wordt inzichtelijk hoeveel zand, lutum, silt, stof, grind, een grond bevat en de verdeling in deeltjes grootte. Daarnaast worden het vochthoudend vermogen- en organische stofgehalte inzichtelijk.

 

Brimex Innogreen schimmels en/of nematoden onderzoek

Relevant wanneer er het vermoeden is van aantasting door kwaadaardige nematoden of schimmels.